Natura 2000

Obszar Natura 2000 to jedna z form ochrony przyrody stosowana w Polsce i jednocześnie element programu Europejskiej Sieci Ekologicznej - programu ochrony przyrody mającego na celu zoptymalizowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy, poprzez wydzielenie sieci obszarów ochrony na terenie Europy, a przede wszystkim UE. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej Europy. Obszary wchodzące w skład sieci są bardzo zróżnicowane. Idea sieci opiera się na tradycyjnych metodach ochrony (ochrona obszarowa i gatunkowa) i ujednoliceniu działań administracyjno-prawnych. Do tej pory w Polsce wydzielone zostały 72 obszary.
 
W myśl Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. są to obszary obejmujące:
 
* Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków
* Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk
 
Celem powstania było ujednolicenie współdziałania wielu instytucji wspierających ochronę danych obszarów, pokonanie niedostatku wiedzy o krajowych zasobach różnorodności przyrodniczej, mobilizacja znacznych środków finansowych oraz uzyskanie powszechnej społecznej akceptacji obszarów proponowanych do ochrony. Poszczególne kraje członkowskie są odpowiedzialne za zachowanie na obszarach wchodzących w skład sieci NATURA 2000 chronionych walorów w stanie nie pogorszonym, co nie wyklucza jednak ich gospodarczego wykorzystania.
 
 
Obszary Natura 2000 na terenie Gminy Miasto Świnoujście:
 
Każdy obszar wyznaczony w ramach sieci Natura 2000 otrzymał własny kod literowo-cyfrowy. Nasze krajowe Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków otrzymały kod zaczynający się od liter PLB, gdzie „PL” oznacza że teren znajduje się w Polsce, natomiast „B” po angielsku „birds” oznacza ptaki. Polskie Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk posiadają natomiast kod PLH gdzie „H” po angielsku „habitat” oznacza siedlisko. Gdy obszary pokrywają się natomiast wzajemnie otrzymują kod PLC. Ponadto dla każdego utworzonego obszaru Natura 2000 opracowana została specjalistyczna dokumentacja, która składa się z:
• Standardowego Formularza Danych (SDF), w których zawarte są informacje o położeniu obszaru, występujących na nim typach siedlisk przyrodniczych i gatunkach chronionych, o liczebności tych gatunków, ich reprezentatywności w skali kraju oraz o istniejących zagrożeniach.
• Mapy obszaru w formie wektorowej i GIS w skali 1:100 00 
 
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO)
 
     1. Wolin i Uznam PLH320019
 
Obszar obejmuje dwie wyspy: Wolin i Uznam, razem z 5 kilometrowym pasem wód przybrzeżnych pomiędzy Karnocicami i Lubinem. Wyspy rozdziela cieśnina Świny, zaś od lądu na zachodzie, już po stronie niemieckiej - Piana, a na wschodzie - Dziwna. Ciekawym fragmentem ostoi jest delta rzeki Świny, obejmująca liczne, naturalne i sztuczne kanały oraz wyspy z torfowiskami, łąkami, trzcinowiskami, polami i płatami lasów olszowych. Centrum obu wysp tworzą wzniesienia morenowe opadające wysokimi falezami. Do nich przylegają białe i szare wydmy. Część z nich porośnięta jest stosunkowo mało zmienionym lasem. Na wyspach skupiły się rzadkie siedliska lądowe, bagienne i wodne oraz związane z nimi fitocenozy, niejednokrotnie endemiczne. Charakteryzuje się bogatą florą (1135 gatunków roślin naczyniowych), w tym wiele gatunków prawnie chronionych, rzadkich, zagrożonych. Ogółem wyróżniono tu ponad 60 zbiorowisk roślinnych o naturalnym charakterze (lasy, zarośla, zbiorowiska nabrzeżne, piaskolubne, wodnobłotne, słonorośla. Na terenie obszaru leży ostoja ptasia o randze europejskiej - Delta Świny.
 
 
              

         
     
 
      2. Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018
 
Do obszaru najłatwiej dojechać drogami Szczecin - Świnoujście i Szczecin - Nowe Warpno. Najbliższe stacje kolejowe znajdują się w Szczecinie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Policach czy Kamieniu Pomorskim. Region dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi: wysokiej klasy zabytki kultury (Szczecin), ośrodki sportów wodnych (szczególnie żeglarstwo i windsurfing), masowe imprezy rozrywkowe (Wolin: Festiwal Wikingów i Współczesnej Kultury Ludowej, Sułomino: Westernowy Piknik). Rozwojowi ekoturystyki sprzyja bogactwo przyrodnicze obszaru. Turyści korzystają z bazy hotelowej w miastach (Szczecin, Świnoujście, Wolin) oraz w licznych ośrodkach wypoczynkowych (np. Stepnica, Wolin). Noclegi można zamówić również w siedzibie Szczecińskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego.
 
 
              

 
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO)
 
     1. Delta Świny PLB320002
 
Obszar obejmuje wsteczną deltę Świny wraz z częścią przyległych wód Zalewu Szczecińskiego, fragment przyległej nizinnej części wyspy Wolin oraz część wyspy Uznam, położoną na zachód od Kanału Piastowskiego. Wsteczna delta Świny, stanowiąca geomorfologiczny i krajobrazowy unikat w skali europejskiej, została utworzona przez wody morskie wdzierające się podczas wezbrań przez ujściowy odcinek Świny do Zalewu Szczecińskiego. Delta rozciąga się pomiędzy leżącymi na Półwyspie Przytorskim miejscowościami Przytór i Łunowo, stanowiącymi obecnie dzielnice Świnoujścia, a położonym na krawędzi wysoczyzny morenowej Lubinem. Deltę tworzy archipelag kilkudziesięciu bagnistych wysp, poprzedzielanych ramionami Świny, pokrytych trzcinowiskami i podmokłymi słonawymi łąkami. Łącznie ponad 70% powierzchni otwartej wysp zajmują najlepiej w kraju zachowane zbiorowiska słonaw, czyli halofilnych szuwarów. Największe z tych wysp to Wielki i Mały Krzek, Lądko, Wiszowa Kępa, Gęsia Kępa, Warnie Kępy, Koński Smug, Wydrza Kępa i Koprzywskie Łęgi. Podobny charakter ma również bagnisty półwysep z kompleksem Drożkowych Łąk, położony pomiędzy stanowiącym zatoki Zalewu Szczecińskiego jeziorami Wicko Małe i Wicko Wielkie. Na znajdujących się w granicach obszaru zalesionych fragmentach wysp Uznam i Wolin dominują olsy i ubogie bory sosnowe.
Większa część właściwej delty Świny znajduje się w granicach Wolińskiego Parku Narodowego i w obrębie otuliny tego Parku. W pozostałej części obszaru znajduje się rezerwat przyrody „Karsiborskie Paprocie” (38,10 ha) oraz społeczny rezerwat przyrody Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Karsiborska Kępa” (197,60 ha). Omawiany obszar zawiera się w granicach siedliskowego obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019. Zachowaniu i utrzymaniu siedlisk cennych gatunków ptaków w delcie Świny sprzyja trudna dostępność terenu oraz prowadzona przez jego użytkowników ekstensywna gospodarka łąkarska (wypas, koszenie) przyczyniająca się do utrzymania otwartych przestrzeni mokradeł. Najważniejsze zagrożenia dla awifauny i jej siedlisk na omawianym terenie należą: rezygnacja z wypasu i koszenia łąk, zarastanie mokradeł trzciną i jej przemysłowe pozyskiwanie, zanieczyszczenie wód Zalewu Szczecińskiego, ruch jednostek pływających na szlakach żeglugowych przebiegających przez teren delty Świny oraz rozwój zabudowy rekreacyjnej na jej obrzeżach. 
 
 
            
  
      2. Zalew Szczeciński PLB320009
 
Obszar, położony przy granicy państwowej z Niemcami, obejmuje polską część Zalewu Szczecińskiego, słonawego przymorskiego zalewu w rejonie ujścia Odry, odgrodzonego od Morza Bałtyckiego wyspami Wolin i Uznam. Zalew jest płytki (średnia głębokość 2–3 m) i bardzo żyzny, o bogatym rybostanie. W południowej część Zalewu, w rejonie ujścia Odry, znajduje się wydłużona zatoka, zwana Roztoką Odrzańską. Wzdłuż wybrzeży Zalewu ciągnie się zmiennej szerokości pas szuwarów. Oprócz wód Zalewu Szczecińskiego w granicach obszaru znalazł się bagnisty półwysep Rów na wyspie Wolin, pokryty słonawymi mokradłami z łąkami, turzycowiskami i trzcinowiskami, oraz przybrzeżne obszary mokradeł na południowo zachodnim i zachodnim brzegu Zalewu. Zachowaniu i utrzymaniu siedlisk cennych gatunków ptaków na Zalewie Szczecińskim sprzyja ekstensywna gospodarka łąkarska prowadzona na przylegających do jego brzegu użytkach zielonych. Do najważniejszych zagrożeń dla awifauny i jej siedlisk w obszarze należą: ruch jednostek pływających na torze wodnym ze Szczecina do Świnoujścia, rozwój żeglarstwa sportowego, zanieczyszczenie i eutrofizacja wód Zalewu Szczecińskiego, zabudowa jego brzegów, zlokalizowane wokół akwenu elektrownie wiatrowe oraz zmiana użytkowania rolniczego części terenów nadbrzeżnych.
 
 
                                     
 
2. Powierzchnia lądowych obszarów ptasich (PLB) Natura 2000 na terenie gminy [km kw.]
Delta Świny = ok. 74,4 km2
Zalew Szczeciński = ok.74,3 km2
razem: ok. 148,7 km2
3. Procent pokrycia gminy obszarami ptasimi (PLB) Natura 2000
Pow. gminy = 197,23 km2
Pow. ptasich obszarów Natura 2000 = 148,7 km2
=> procent pokrycia gminy obszarem siedliskowych wynosi 75%
4. Powierzchnia lądowych obszarów siedliskowych (PLH) Natura 2000 na terenie gminy [km
kw.]
Obszary siedliskowe = 180,87 km2
5. Procent pokrycia gminy obszarami siedliskowymi (PLH) Natura 2000
Pow. gminy = 19723 ha
Pow. siedliskowych obszarów Natury 2000 = 18086,8 ha
=> procent pokrycia gminy obszarem siedliskowych wynosi 92 %
 
Wpływ realizowanych projektów na obszary Natura 2000
 
 Tytuł projektu 

 Atrakcje przyrodnicze wysp Uznam-Karsibór” - projekt realizowany  wspólnie z  partnerem niemieckim - Związkiem Ochrony Przyrody –  Grupa Regionalna Uznam  (NABU Uznam)

 Okres
 realizacji

 2009 - 2011
 Cele 

- Poprawa atrakcyjności turystycznej obszarów objętych projektem poprzez stworzenie nowej formy zagospodarowania turystycznego
- Szerzenie szeroko rozumianych form edukacji ekologicznej poprzez stworzenie innowacyjnej formy współpracy transgranicznej
- Ochrona obszarów Natura 2000 poprzez stworzenie dwujęzycznej ścieżki przyrodniczej - Promocja priorytetowego obszaru Natura 2000 „Delta Świna” (PLB320002) oraz Europejskiej Ostoi Ptaków (IBA) „Delta Świna” poprzez umieszczenie informacji o tym obszarze na tablicach edukacyjnych

 Podjęte działania

W ramach realizacji projektu „Atrakcje przyrodnicze wysp Uznam – Karsibór” powstały dwa miejsca edukacji przyrodniczej. Pierwsze z nich o nazwie „Centrum Informacji Przyrodniczej w Zagrodzie Żubra”, zlokalizowane zostało w niemieckiej miejscowości Prätenow na wyspie Uznam, drugie natomiast nosi nazwę „Punktu Informacji Przyrodniczej” i zlokalizowane jest na terenie miasta Świnoujście, a dokładniej na wyspie Karsibór.
Wybór miejsc do realizacji założeń Projektu nie był przypadkowy. Oba miejsca, pomimo dzielącej je odległości są merytorycznie ze sobą powiązane, gdyż znajdują się w granicach obszarów Natura 2000, a tym samym w strefie bardzo dużej atrakcyjności przyrodniczej. Polska Wyspa Karsibór oraz niemieckie Pratenow stanowią jednocześnie
doskonały punkt realizacji programów z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych.

Utworzenie polskiego punktu informacji przyrodniczej w Karsiborzu, odbyło się w wyniku zagospodarowania terenu o powierzchni 921 m2, który podzielony został na trzy strefy tj. strefę edukacyjną, strefę sprawnościową oraz strefę wypoczynkową. W ramach realizacji niniejszego projektu, strefa edukacyjna wyposażona została w sześć tablic informacyjno -edukacyjnych, na których zawarte zostały informacje o faunie i florze leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Świnoujścia obszarze Delty Świny oraz miejscowości Prätenow. Warty podkreślenia jest fakt, że na terenie Delty Świny powołane zostały dwa obszary Natura 2000 – Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Delta Świna (PLB 320002) oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Wolin i Uznam (PLH 320019). Delta Świny to także jedno z ważniejszych naturalnych siedlisk rzadkich gatunków ptaków w Polsce, uznane przez BirdLife International za Europejską Ostoję Ptaków (IBA), na obszarze której stwierdzono występowanie 240 gatunków ptaków, w tym 160 gatunków, które odbywają tu regularnie lęgi. Obecnie na terenie wysp Wstecznej Delty Świny prowadzone jest największe w Polsce przedsięwzięcie ochrony gatunkowej, finansowane w 75 % przez fundusz LIFE. 
W ramach zagospodarowania strefy sprawnościowej, zamontowane zostały ponadto cztery gry edukacyjne oraz dziewięć zabawek dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Strefa wypoczynkowa została z kolei wyposażona w ławki, stojaki na rowery oraz słupy ogrodzeniowe. Dojście do Punktu Informacji Przyrodniczej w Karsiborzu i Prätenow,
oznakowane zostało dwujęzycznymi kierunkowskazami. 

W ramach realizacji niniejszego projektu Niemiecki partner - Związek Ochrony Przyrody – Grupa Regionalna Uznam (NABU Uznam) utworzył z kolei budynek wystawowy, w którym znajdują się liczne edukacyjno – przyrodnicze z elementami interaktywnymi oraz modelem reliefu wyspy Uznam. W sekcji terenowej Zagrody Żubra w Prätenow, zbudowano nowe, bardziej reprezentatywne wejście na teren zagrody, przy którym ustawiono także liczne zewnętrzne tablice dydaktyczne, przedstawiające objęte ochroną lokalne gatunki roślin i zwierząt. Celem ukazania roślinności charakterystycznej dla tego regionu, całość terenu wyposażona została w rabaty z roślinami typowymi dla siedlisk wrzosowisk.

W wyniku realizacji projektu powstał również dwujęzyczny folder o walorach przyrodniczych wyspy Uznam i Karsibór. Na zakończenie kompleksowej realizacji projektu, zorganizowano również polsko – niemieckie warsztaty edukacyjne.

 
 
 Tytuł projektu 

Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf” - projekt  zrealizowany wspólnie z partnerem niemieckim - Gminą Heringsdorf

 Okres
 realizacji

  2010-2011
 Cele 

- Poprawa atrakcyjności turystycznej obszarów objętych projektem poprzez stworzenie nowej formy zagospodarowania turystycznego
- Ochrona zasobów przyrodniczych Gminy Miasta Świnoujście, w tym obszarów Natura 2000 (siedlisko przyrodnicze kod 2110 –nadmorskie wydmy białe, kod 2120 –inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, kod 2160 - nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika, kod 2130 – nadmorskie wydmy szare), przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów poprzez kanalizację ruchu turystycznego
- Szerzenie szeroko rozumianych form edukacji ekologicznej poprzez stworzenie innowacyjnej formy współpracy transgranicznej
- Ochrona obszarów Natura 2000 poprzez stworzenie dwujęzycznej ścieżki przyrodnicze

Podjęte działania

W ramach realizacji projektu pt. „Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf” zrealizowana została budowa infrastruktury turystycznej w postaci oświetlonego ciągu pieszego wzdłuż wydmy białej o długości ok. 215 mb. Budowa ciągu pieszego połączona została z modernizacją dwóch wejść na plażę oraz budową nowoczesnego, ogólnodostępnego sanitariatu. Warty podkreślenia jest fakt, że ciąg ten posiada na swojej trasie kilka, bardzo malowniczych punktów widokowych. Kompleksowym dopełnieniem całości projektu, było także powstanie dwóch, oświetlonych ciągów pieszo – rowerowych o łącznej długości 2705,54 mb wraz z odpowiednią infrastrukturą turystyczną.

Niemiecki Partner projektu - Gmina Heringsdorf, sfinalizowała również budowę nowoczesnego, oświetlonego ciągu pieszo-rowerowego o długości 2245 m, którego początek znajduje się w miejscowości Ahlbeck i dalej biegnie w kierunku granicy państwa.

Warty podkreślenia jest fakt, że na granicy państw, w miejscu połączenia się właśnie powstałych w ramach realizacji niniejszego projektu ścieżek rowerowych (polskiej i niemieckiej) powstała platforma widokowa o powierzchni ok. 425 m2, od której w kierunku plaży odchodzi kładka spacerowa zakończona niewielkim punktem widokowym na morze. Na platformie zaplanowano niewielkie stanowisko symbolizujące
integrację regionu przygranicznego Polski i Niemiec.

 
 

 Tytuł projektu 

Transgraniczne połączenie Świnoujście – Kamminke na wyspie Uznam

 Okres
 realizacji

 2010-2011
 Cele 
- Poprawa atrakcyjności turystycznej obszarów objętych projektem poprzez stworzenie nowej formy zagospodarowania turystycznego
- Szerzenie szeroko rozumianych form edukacji ekologicznej poprzez stworzenie innowacyjnej formy współpracy transgranicznej
- Ochrona obszarów Natura 2000 poprzez stworzenie dwujęzycznej ścieżki przyrodniczej
- Ochrona zasobów przyrodniczych, w tym obszarów Natura 2000, Gminy Miasta Świnoujście przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów poprzez kanalizację ruchu turystycznego
Podjęte działania
W ramach realizacji projektu pt. „Transgraniczne połączenie  Świnoujście - Kamminke na wyspie Uznam” wybudowana została infrastruktura, która odtworzyła dawne transgraniczne połączenie komunikacyjne dwóch miejscowości turystycznych, zlokalizowanych w południowej części polsko-niemieckiej wyspy Uznam: Świnoujście i Kamminke.
 
W ramach realizacji niniejszego projektu został wybudowany:
 
- ciąg pieszo – rowerowy o dł. 2017 m, z miejscami spoczynkowymi i oświetleniem wzdłuż ulicy Krzywej w Świnoujściu
- ciąg pieszo - rowerowy o dł. 350 m, z miejscami spoczynkowymi i oświetleniem od granicy państwa polskiego do ul. Dorfstraβe w Niemczech
- ciąg pieszo - jezdny o dł. 233 m, z miejscem spoczynkowym i oświetleniem od ulicy Krzywej w Świnoujściu do granicy państwa polskiego
- most o długości 16 m o charakterze pieszo-rowerowym nad kanałem torfowym, stanowiącym naturalną granicę pomiędzy Polską a Niemcami. Dodatkowo, przed mostem, powstało miejsce spoczynkowe, wyposażone w tablicę informacyjną z mapą i tablicami edukacyjnymi, w którym wyeksponowany został także symboliczny kamień upamiętniający proklamację regionu ujścia Odry „Krajobrazem Roku 2003/2004”.
- oświetlony punkt powitalny (Begrüßungspunkt), wyposażony w 61 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 2 miejsca postojowe dla autobusów, wiatę spoczynkową, stojaki na rowery, plac zabaw dla dzieci oraz liczne tablice informacyjne
 
Należy szczególnie podkreślić, że powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura turystyczna stanowi jednolitą, spójną funkcjonalnie i architektonicznie całość.
 
 

 Tytuł projektu 
Morze Bałtyckie – łączące wyspy, kraje, kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej

 Okres
 realizacji

 2011-2013
 Cele 
- Poprawa atrakcyjności turystycznej obszarów objętych projektem poprzez stworzenie nowej formy zagospodarowania turystycznego
- Szerzenie szeroko rozumianych form edukacji ekologicznej poprzez stworzenie innowacyjnej formy współpracy transgranicznej
- Ochrona obszarów Natura 2000 poprzez stworzenie kompleksowej formy oferty dydaktycznej tzn. dwóch, dwujęzycznych ścieżek przyrodniczych
Podjęte działania
W ramach realizacji projektu pt. ”Morze Bałtyckie – łączące wyspy, kraje, kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej” doszło do rozwoju oferty z zakresu edukacji ekologicznej, skierowanej w szczególności dla dzieci i młodzieży. Efektem realizacji niniejszego projektu, było więc
podniesienie jakości współpracy transgranicznej po polskiej i niemieckiej stronie wyspy Uznam poprzez stworzenie kompleksowej formy oferty dydaktycznej o charakterze przyrodniczym.
W ramach swojej części projektu, Gmina Miasto Świnoujście wybudowała ścieżkę edukacyjną zlokalizowaną w kompleksowo odrestaurowanym Parku Zdrojowym. Ścieżka ta składa się z siedmiu, wielkoformatowych tablic edukacyjnych, przedstawiających podstawowe informację na temat biologii oraz pokroju występujących na terenie Parku Zdrojowego, cennych przyrodniczo przedstawicieli flory i fauny oraz dwudziestu tablic gatunkowych. Dopełnieniem całości projektu było również powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki edukacyjnej sanitariatu oraz nowego placu zabaw, który wyposażony został w dziewięć urządzeń zabawowych, wykonanych niemalże w całości z drewna, a przez co charakteryzujących się bardzo oryginalnym wyglądem.
Pierwszy, Niemiecki partner projektu – Park Natury Uznam – stworzył nowy system oznakowania Parku Natury, Centrum Informacji Turystycznej Usedom oraz wyposażoną w liczne tablice edukacyjne ścieżkę dydaktyczną. Drugi partner projektu, Miasto Usedom przebudowało wjazd do miasta oraz wybudowało nowy plac zabaw, wyposażony w urządzenia zabawowe do tzw. zabaw z wodą. Ostatni, niemiecki partner projektu – Niemiecki Ludowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi - w tzw. Centrum Spotkań i Edukacji Młodzieży, wybudował z kolei nowoczesny park linowy oraz tzw. dom dla opiekunów i prelegentów.
 
 
 
 Tytuł projektu  Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu - etap II

 Okres
 realizacji

 2009-2011
 Cele 
- Poprawa atrakcyjności turystycznej obszarów objętych projektem poprzez przebudowę kompozycyjno – przestrzenną elementów zagospodarowania turystycznego Parku - Melioracja podmokłych terenów Parku Zdrojowego, mająca na celu zapobieganie pogorszeniu stanu siedlisk przyrodniczych oraz stanu zachowania cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000
- Inwentaryzacja wartości przyrodniczych poprzez określenie wpływu rewaloryzacji na stan ochrony gatunków Natura 2000 występujących na terenie Parku Zdrojowego
- Kompleksowa selekcja i pielęgnacja istniejącej zieleni parkowej mająca na celu poprawę stanu zachowania naturalnych biotopów oraz stworzenie sztucznych biotopów o charakterze ekotonów łąkowo – leśnych Parku Zdrojowego
- Ochrona gatunków Natura 2000 poprzez zwiększenie dostępności biotopów awifauny lęgowej Parku Zdrojowego
Podjęte działania
W ramach realizacji projektu pt. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu - etap II zrealizowano prace polegające na kompleksowej selekcji i pielęgnacji istniejącej zieleni parkowej oraz różnego typu roboty budowlane i instalacyjne, mające na celu zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenu Parku. Zachodnią część Parku, jako już częściowo zagospodarowaną i pełniącą dotychczas funkcje rekreacyjną, poddano złożonemu procesowi rekompozycji poprzez częściowa zmianę układu przebiegu alejek oraz zmodernizowaniu dawnych elementów zagospodarowania turystycznego. Wybudowano ponadto nowy plac zabaw dla dzieci oraz plac sportowy w północnej części parku.
Cześć wschodnią Parku, najbardziej zaniedbaną, poddano natomiast adaptacji poprzez przekomponowanie istniejącego układu zieleni oraz wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania, mających na celu ożywienie i przywrócenie tej części Parku jej dawnego, krajobrazowego charakteru.
Pierwszy rodzaj prac polegał w głównej mierze na przeprowadzeniu gruntownej selekcji samosiewów, celem poprawy warunków wzrostu zabytkowych drzew alejowych oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu użytkowników parku.
Drugi rodzaj prac polegał na wykonaniu oświetlenia zewnętrznego i sieci elektrycznej wraz z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnych. Kolejnym elementem tej inwestycji było wykonanie szaletu miejskiego wraz z instalacjami, zagospodarowanie placu sportowego oraz wykonanie utwardzonych alejek i ścieżek parkowych.
 
 

 Tytuł projektu 
Rozpoznanie, zapobieganie i likwidacja zagrożeń na wyspach Wolin i Karsibór poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych przez Gminę Miasto Świnoujście

 Okres
 realizacji

 2010-2011
 Cele 
- Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa mieszkańców Gminy Świnoujście - Ochrona obszarów Natura 2000 poprzez zmniejszenie ilości oraz skali negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze (pożary, lokalne podtopienia, powodzie)
- Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego poprzez poprawę sprawności w usuwaniu zagrożeń naturalnych oraz zagrożeń wynikających bezpośrednio z działalności człowieka
Podjęte działania
Realizacja projektu polegała na jednorazowym zakupie specjalistycznego sprzętu ratowniczego, w ilości 262 sztuk, służącego do zapewnienia mieszkańcom Gminy skutecznej ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed innymi typami zagrożeń. Zakupiony sprzęt przeznaczony został dla dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - OSP Karsibór i Przytór. Zakupiono sprzęt dwojakiego rodzaju tj. stacjonarny w postaci dwóch syren alarmowych oraz sprzęt niestacjonarny, stanowiący wyposażenie wozów strażackich.
 
W wyniku doposażenia jednostek w nowy, specjalistyczny sprzęt ratowniczy, pojawiła się ponadto dodatkowa możliwość dywersyfikacji podejmowanych akcji ratowniczych, o zwalczanie nowych rodzajów zagrożeń, co istotnie zmniejszyło ilość oraz skalę negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, w tym w szczególności na występujące na tym terenie obszary Natura 2000.
 
 
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij